โครงการร่วมกับ มศว.ประสานมิตร 
 

A head co

          ไทยคิดคอมได้รับเกียรติจาก คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้ร่วมคิดค้นพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ "การติดคอมพิวเตอร์กับภาวะอ้วนของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลวิจัยของทางมหาวิทยาลัย พบว่า เด็กที่มีภาวะอ้วน มักมีพฤติกรรมติดการเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องร่วมด้วย นอกเหนือจากพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย

           ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ ไทยคิดคอม คิดค้น พัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กให้น้อยลง ทีมงานของ ไทยคิดคอม เล็งเห็นว่า เด็กๆ ควรจะใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง ทำให้เด็กมีความสุขที่ยั่งยืน ซึ่งมากกว่าการเล่นเกม อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

fatboy 

  

Sealed โรงเรียนที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรนี้ในหัวข้อ “การจัดทำ E-Magazine” ได้แก่
         1.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
         2.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
         3.โรงเรียนอัสสัมชัญ

หลังจากผ่านการอบรม นักเรียนได้ E-Magazine เรื่องต่างๆ ตามความสนใจ ซึ่งใน E-Magazine ของนักเรียนประกอบไปด้วย
doc เนื้อหา
doc รูปภาพ
doc ภาพเคลื่อนไหว
doc วิดีโอ
doc มัลติมีเดียต่างๆ เป็นการผสมผสาน สื่อประสมต่างๆ เข้าด้วยกัน

fatboy-job