menu product service 01menu product service 02menu product service 03menu product service 04menu product service 05menu product service 06

หนังสือเรียน  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) Computing Science  มุ่งเน้นให้คิดอย่างมีระบบ ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ นำมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ หรือพัฒนางานต่างๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (STEM Education)  โดยหลักสูตรตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาเข้าใจง่าย พิมพ์บนกระดาษถนอมสายตา 4 สีทั้งเล่ม 

K1 1 K1 2 K2 1 K2 2 K3 1 K3 2
 อนุบาล 1 เทอม 1  อนุบาล 1 เทอม 2  อนุบาล 2 เทอม 1  อนุบาล 2 เทอม 2  อนุบาล 3 เทอม 1  อนุบาล 3 เทอม 2
P1 1 P1 2 P2 1 P2 2 P3 1 P3 2
ประถม 1 เทอม 1 ประถม 1 เทอม 2 ประถม 2 เทอม 1 ประถม 2 เทอม 2 ประถม 3 เทอม 1 ประถม 3 เทอม 2
P4 1 P4 2 P5 1 P5 2 P6 1 P6 2
 ประถม 4 เทอม 1  ประถม 4 เทอม 1  ประถม 5 เทอม 1  ประถม 5 เทอม 2  ประถม 6 เทอม 1  ประถม 6 เทอม 2
M1 1 M1 2 M2 1 M2 2 M3 1 M3 2
มัธยม 1 เทอม 1  มัธยม 1 เทอม 2  มัธยม 2 เทอม 1  มัธยม 2 เทอม 2  มัธยม 3 เทอม 1  มัธยม 3 เทอม 2